Algemene verkoopvoorwaarden

Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij NLS Informations Medizin GmbH door particuliere klanten.

Particuliere klanten zijn in deze zin personen met hun woonplaats en afleveradres in de Bondsrepubliek Duitsland, voor zover de door hen bestelde goederen niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Zakelijke klanten wordt gevraagd om bestellingen te plaatsen op de bestelpagina's die toegankelijk zijn via de zakelijke klantlogin.

Prijzen en verzendkosten

De toegekende prijzen zijn definitieve prijzen inclusief omzetbelasting. Het bedrag dat wordt getoond op het moment van de bindende bestelling is van toepassing. Daarnaast zijn er verzendkosten, die afhankelijk zijn van de verzendmethode en de grootte en het gewicht van de door u bestelde goederen. Meer informatie over de details vindt u onder "Verzendkosten". De reguliere kosten van het retourneren, die ontstaan ​​in het geval dat u de goederen retourneert terwijl u uw herroepingsrecht uitoefent, komen voor onze rekening. Als u gebruik maakt van uw recht op bij herroeping vergoeden wij u ook de verzendkosten.

Betaling

Betaling geschiedt bij aflevering door middel van

            - Amazon Pay

            - Apple Pay

            - Google Pay

            - Creditcard

            - automatische incasso

            - Betaling vooraf

            - huurkoop

            - Factuur

achterstand

Als u in gebreke bent met de betaling, heeft NLS Informations Medizin GmbH het recht om vertragingsrente te eisen van 5 procentpunten boven het door de Deutsche Bundesbank aangekondigde basistarief voor het moment van de bestelling. Indien NLS Informations Medizin GmbH door verzuim aantoonbaar hogere schade heeft geleden, is NLS Informations Medizin GmbH gerechtigd dit te beweren.

Retentierecht

De klant is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

levering

(1) Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres

            - Duitsland

            - Polen

            - Tsjechië

            - Zwitserland

            - Frankrijk

            - Luxemburg

            - België

            - Nederland

            - Europa
(2) Indien overmacht (natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag) levering of enige andere dienst blijvend onmogelijk maakt, is NLS Informations Medizin GmbH niet verplicht deze uit te voeren. Reeds betaalde bedragen worden onmiddellijk terugbetaald door NLS Informations Medizin GmbH.

(3) NLS Informations Medizin GmbH kan de service ook weigeren voor zover dit een inspanning vereist die in grote mate niet in verhouding staat tot het belang van de klant bij het nakomen van het koopcontract, rekening houdend met de inhoud van het koopcontract en de principes van goede trouw. Reeds betaalde bedragen worden onmiddellijk terugbetaald door NLS Informations Medizin GmbH.

(4) Omvangrijke goederen (pakketten met een volume groter dan 1 vierkante meter) worden doorgaans geleverd door een expeditiebedrijf. NLS Informations Medizin GmbH wijst er uitdrukkelijk op dat deze goederen niet het huis binnen worden gebracht. 

Gunstige verzendmethode voor retourzendingen

(1) Gebruik bij het retourneren van de goederen en accessoires indien mogelijk de originele verpakking, ook als deze is beschadigd door een opening voor een functionele test.

(2) Gebruik voor retourzendingen het volledig gefrankeerde en geadresseerde retouretiket dat bij de levering van de goederen is meegeleverd. Het is de gemakkelijkste en goedkoopste verzendoptie. U bent niet verplicht om van dit retourproces gebruik te maken. Kiest u echter voor een onnodig dure verzendmethode, dan kan het zijn dat u ons de hogere kosten moet betalen dan een goedkopere verzendmethode.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van NLS Informations Medizin GmbH totdat alle vorderingen op de klant uit de koopovereenkomst volledig zijn afgewikkeld. Zolang dit eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de klant de goederen niet doorverkopen of vervreemden; in het bijzonder mag de klant derden contractueel niet toestaan ​​de goederen te gebruiken.

 

Gebreken rechten

(1) NLS Informations Medizin GmbH zal een defect product vervangen of professioneel laten repareren (aanvullende prestatie) naar keuze van de klant op kosten van NLS Informations Medizin GmbH, dat bij levering al defect is (garantiegeval). De klant wordt erop gewezen dat er geen sprake is van garantie als het product van de afgesproken kwaliteit was op het moment dat het risico overging. Met name in de volgende gevallen is er geen garantie:

a) in geval van schade toegebracht aan de klant door misbruik of oneigenlijk gebruik,

b) in geval van schade veroorzaakt doordat de producten van de klant zijn blootgesteld aan schadelijke invloeden van buitenaf (in het bijzonder extreme temperaturen, vochtigheid, uitzonderlijke fysieke of elektrische belasting, spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand).

(2) NLS Informations Medizin GmbH biedt ook geen garantie voor fouten die worden veroorzaakt door ondeskundige reparaties door een servicepartner die niet is geautoriseerd door de fabrikant.

(3) Als het door de klant gewenste type aanvullende prestatie (vervangende levering of reparatie) een inspanning vereist die in grote mate niet in verhouding staat tot de prestatiebelangen van de klant met het oog op de productprijs, rekening houdend met de inhoud van het contract en de principes van goede trouw - met de waarde van met name het gekochte artikel in een defectvrije staat, de betekenis van het defect en de vraag of het andere type aanvullende prestatie kan worden gebruikt zonder noemenswaardige nadelen voor de klant - de claim van de klant is beperkt aan het andere type aanvullende prestatie. NLS Informations Het recht van Medizin GmbH om deze andere vorm van aanvullende prestatie onder de bovengenoemde voorwaarde te weigeren, blijft onaangetast. 

(4) Bij reparatie en bij vervangende levering is de klant verplicht het product op kosten van NLS Informations Medizin GmbH onder vermelding van het ordernummer naar het door NLS Informations Medizin GmbH opgegeven retouradres te sturen. . Voordat het product wordt verzonden, moet de klant eventuele voorwerpen verwijderen die hij heeft geplaatst. NLS Informations Medizin GmbH is niet verplicht het product te onderzoeken voor de installatie van dergelijke objecten. NLS Informations Medizin GmbH is niet aansprakelijk voor het verlies van dergelijke objecten, tenzij het bij terugname van het product voor NLS Informations Medizin GmbH direct duidelijk was dat een dergelijk object in het product was gestoken (in dit geval informeert NLS Informations Medizin GmbH de klant en houdt het artikel voor de klant klaar om op te halen; de klant draagt ​​de gemaakte kosten). Voordat een product wordt opgestuurd voor reparatie of vervanging, moet de klant, indien nodig, afzonderlijke back-upkopieën maken van de systeemsoftware, de applicaties en alle gegevens op het product op een aparte gegevensdrager en alle wachtwoorden deactiveren. Aansprakelijkheid voor gegevensverlies wordt niet aanvaard. Het is ook de verantwoordelijkheid van de klant om de software en gegevens te installeren en de wachtwoorden opnieuw te activeren nadat het gerepareerde product of het vervangende product is geretourneerd. 

(5) Als de klant de goederen opstuurt om een ​​ruilproduct te ontvangen, is de retourzending van het defecte product gebaseerd op de volgende bepaling: Als de klant de goederen in een defectvrije staat heeft kunnen gebruiken tussen levering en teruggave , hebben ze de waarde van degene die ze hebben meegenomen om gebruik te vergoeden. Voor elk verlies of verdere verslechtering van de goederen die niet door het defect zijn veroorzaakt, evenals voor de onmogelijkheid om de goederen in te leveren in de periode tussen levering van de goederen en de teruggave van de goederen, moet de klant een schadevergoeding betalen. De klant hoeft geen vergoeding te betalen voor de verslechtering van de goederen veroorzaakt door het beoogde gebruik van de goederen. De verplichting tot schadevergoeding is niet van toepassing op het retourneren van een defect product in geval van een garantieclaim,

a) als het gebrek dat de intrekking rechtvaardigt, pas duidelijk werd tijdens de verwerking of het herontwerp,

b) als NLS Informations Medizin GmbH verantwoordelijk is voor de verslechtering of vernietiging of als de schade ook zou zijn opgetreden bij NLS Informations Medizin GmbH,

c) indien het bederf of vernietiging zich heeft voorgedaan bij de klant, hoewel de klant de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die hij in zijn eigen zaken gewend is.

(6) De aansprakelijkheid van de klant voor schade in geval van niet-nakoming van de verplichting om goederen te retourneren waarvoor de klant verantwoordelijk is, is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

(7) De klant kan ervoor kiezen het contract te herroepen of de aankoopprijs te verlagen als de reparatie of vervangende levering er niet binnen een redelijke termijn voor heeft gezorgd dat het product in overeenstemming is met het contract. 

(8) Daarnaast kunnen er ook claims tegen de fabrikant bestaan ​​in het kader van een door de fabrikant verleende garantie, die zijn gebaseerd op de overeenkomstige garantievoorwaarden. 

(9) NLS Informations De wettelijke garantie van Medizin GmbH eindigt twee jaar na levering van de goederen. De deadline begint zodra de goederen zijn ontvangen.

Aansprakelijkheid

(1) In geval van lichte nalatigheid is NLS Informations Medizin GmbH alleen aansprakelijk in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen en beperkt tot de voorzienbare schade. Deze beperking is niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen en gezondheid. NLS Informations Medizin GmbH is niet aansprakelijk voor andere licht nalatige schade veroorzaakt door een defect in het gekochte object.

(2) Ongeacht enige fout van NLS Informations Medizin GmbH, blijft de aansprakelijkheid van NLS Informations Medizin GmbH in geval van frauduleuze verhulling van het defect of het aannemen van een garantie onaangetast. De fabrieksgarantie is een garantie van de fabrikant en vormt geen garantie van NLS Informations Medizin GmbH.

(3) NLS Informations Medizin GmbH is ook verantwoordelijk voor de onbedoelde onmogelijkheid van levering tijdens de vertraging, tenzij de schade zou zijn ontstaan, zelfs als de levering op tijd had plaatsgevonden.

(4) De persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en medewerkers van NLS Informations Medizin GmbH voor schade die door hen is veroorzaakt door lichte nalatigheid is uitgesloten.

Toepasselijk recht

Het contract tussen u en NLS Informations Medizin GmbH is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Republiek Oostenrijk met uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-kooprecht. De dwingende bepalingen van de staat waarin u uw gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

jurisdictie

Als u, in tegenstelling tot de informatie die u bij de bestelling hebt verstrekt, geen woonplaats in Oostenrijk heeft of als u uw woonplaats naar het buitenland verplaatst na ondertekening van het contract of als uw woonplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld, de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de contractuele relatie is Oostenrijk.

Geschillenbeslechting

Algemene informatieverplichtingen voor alternatieve geschillenbeslechting volgens artikel 14, lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG (Wet beslechting consumentengeschillen):

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden op dit adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

slotbepalingen

(1) Mochten individuele bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk onverbindend of nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de rest van het contract, voor zover een contractpartner hierdoor niet onredelijk benadeeld wordt.

(2) Wijzigingen van of aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk worden gedaan.

het drukken E-mail